GROWNICA - REGULAMIN

Regulamin

Staramy się być jednym z najbardziej zaufanych i wysokiej jakości sprzedawców internetowych zajmujących się hydroponiką na rynku. Prosimy, aby użytkownicy serwisu przestrzegali poniższych Warunków świadczenia usług.

INFORMACJE OGÓLNE

W całej witrynie GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do GrowersHouse. 

Witamy wszystkich klientów pod warunkiem, że przestrzegają wszystkich Warunków korzystania z usług i są co najmniej pełnoletni według ich legalnego miejsca zamieszkania. Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu, (a) zgadzasz się, że będziesz przestrzegać niniejszych Warunków i (b) potwierdzasz, że jesteś uprawniony do korzystania i/lub zakupów na stronie GrowersHouse. 

Proszę również zapoznać się z Polityka prywatności aby uzyskać informacje dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. 


Wszelkie zmiany wprowadzone w witrynie będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług. Zawsze publikujemy najnowszą wersję Warunków: ta wersja obowiązuje od 14 lutego 2022 r. Podobnie jak w przypadku Polityki prywatności, zasadniczo nie będziemy powiadamiać poszczególnych osób o zmianach, dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie, aby upewnić się, że jesteś nadal zadowolony z obsługi klienta. 


Terminy, których używamy na stronie GrowersHouse, są zdefiniowane w następujący sposób:


1. DEFINICJE

 1. "Sprzedawca" oznacza GrowersHouse w domenie www.growershouse.co.uk
 2.  "Kupujący" oznacza osobę fizyczną, która odwiedza lub dokonuje zakupu Towaru od Sprzedawcy. Jeżeli firma lub firma kupuje Towary od Sprzedawcy, nabywca nie będzie uważany za Kupującego w rozumieniu niniejszych Warunków świadczenia usług. 
 3. "Konsument" wchodzi w zakres podany opis w ustawie o prawach konsumenta z 2015 r.
 4. "Dobra" odnoszą się do artykułów, które Kupujący nabywa od Sprzedającego.
 5. „Cena katalogowa” opisuje ceny Towarów. Cena katalogowa może ulec zmianie na podstawie decyzji Sprzedającego.
 6. "Warunki usługi" (czasami znany jako "Regulamin" or "Warunki") odnoszą się do warunków przedstawionych na tej stronie i/lub w inny sposób określonych przez Sprzedawcę. 


2. WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Odwiedzając i/lub dokonując zakupów w GrowersHouse, Użytkownicy rozumieją Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności oraz wyrażają zgodę na ich ciągłe przestrzeganie. Nie dopuszcza się żadnych zmian, chyba że zostaną one potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego. 
 2. Odwiedzając i/lub dokonując zakupów w GrowersHouse, Użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookie, chyba że określono inaczej i uzgodniono pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem. Więcej informacji na temat tych plików cookie i sposobu ich wyłączenia można znaleźć w naszej witrynie Polityka prywatności
 3. Nie możesz używać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.
 4. Ty (Kupujący) musisz być pełnoletni w swojej jurysdykcji.
 5. Obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że wysyłka wszystkich Towarów do kraju przeznaczenia jest legalna. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, odrzucenia, zwroty, opóźnienia lub zniszczenie Towarów przez władze celne w kraju przeznaczenia. 
 7. Niniejszy Regulamin nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia Kupującego. 
 8. W żadnym przypadku GrowersHouse ani żaden dyrektor, pracownik, podmiot stowarzyszony, stażysta, dostawca, urzędnik, agent, kontrahent, usługodawca lub licencjodawcy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, finansowe lub wynikowe obrażenia, straty, roszczenia, lub jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie z usługi, zakupów lub wykorzystania jakichkolwiek treści, informacji lub produktów pochodzących od GrowersHouse. 
 9. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić GrowersHouse oraz wszelkich rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, pracowników, urzędników, wykonawców, licencjodawców, agentów, usługodawców, stażystów, dostawców i powiązane strony) przed jakąkolwiek roszczenie lub żądanie wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej. 
 10. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, w ramach których świadczymy Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim będą interpretowane. 

3. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

 1. Oprócz wszystkich Warunków i Usług zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:
 1. W jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
 2. Namawianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem;
 3. Naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, regulacje, prawa lub zasady;
 4. Naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw innych osób;
 5. Nękanie, znęcanie się, krzywdzenie lub zastraszanie nas lub innych osób;
 6. Dyskryminować nas lub inne osoby ze względu m.in. na: płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiek, narodowość lub niepełnosprawność;
 7. Aby przesyłać lub przesyłać wirusy zawierające szkodliwą zawartość;
 8. Aby zakłócać lub naruszać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub innych witryn;
 9. Do spamowania, wyłudzania informacji, oszukiwania lub prób uzyskania informacji lub pieniędzy w nieautoryzowany i/lub oszukańczy sposób;
 10. Aby zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób.

4. WARUNKI SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca może odmówić sprzedaży Towaru Kupującemu bez podania przyczyny. Należą do nich między innymi przypadki, w których:
 1. Towaru nie ma w magazynie lub jest już niedostępny;
 2. Kupujący nie podał odpowiedniego sposobu płatności;
 3. Sprzedający ma podstawy przypuszczać, że Kupujący płaci za Towary w sposób niewłaściwy (tj. podejrzenie oszustwa);
 4. Błędy w cenie lub opisie reklamowanego Towaru.
 1. Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży i/lub podjąć dalsze niezbędne działania, jeśli uzna, że ​​metoda płatności dostarczona przez Kupującego jest oszukańcza lub nie należy do Kupującego. Czynność ta ma na celu potwierdzenie, czy Kupujący ma prawo dokonać zakupu Towaru przy użyciu tej formy płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Towaru do czasu uzyskania pewności, że metoda płatności jest akceptowalna. Może to wymagać od Kupującego przedstawienia odpowiedniego dowodu tożsamości, takiego jak potwierdzenie odpowiednich pytań zabezpieczających i/lub przedstawienie odpowiedniego i dokładnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 2. Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży i/lub podjąć dalsze niezbędne działania, jeśli uzna, że ​​metoda płatności dostarczona przez Kupującego jest oszukańcza lub nie należy do Kupującego. Czynność ta ma na celu potwierdzenie, czy Kupujący ma prawo dokonać zakupu Towaru przy użyciu tej formy płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Towaru do czasu uzyskania pewności, że metoda płatności jest akceptowalna. Może to wymagać od Kupującego przedstawienia odpowiedniego dowodu tożsamości, takiego jak potwierdzenie odpowiednich pytań zabezpieczających i/lub przedstawienie odpowiedniego i dokładnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości towarów zamawianych przez Kupującego. 
 4. Jeżeli Sprzedawca odmówi sprzedaży Kupującemu, zwróci on wszystkie pobrane pieniądze, łącznie z kosztami dostawy. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione przez Kupującego w wyniku odmowy sprzedaży Towaru. 

5. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący musi podać odpowiednie i aktualne dane osobowe przy zakupie, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z dostawą powstałe w wyniku niezapewnienia przez Kupującego tych informacji i/lub ich aktualizacji. 
 2. Kupujący ma obowiązek podać odpowiednią i aktualną metodę płatności przy zakupie. Sposób płatności musi należeć do Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy powstałe w wyniku nieodpowiednich, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji od Kupującego. 
 3. Kupujący ma obowiązek dokonać pełnej płatności w odpowiedni sposób przed wysyłką Towaru.
 4. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z międzynarodowego rachunku bankowego w celu zapłaty za Towary, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty nałożone przez bank. 
 5. Cena Towaru jest ceną reklamowaną i/lub uzgodnioną w momencie zakupu. Cena zawiera podatek VAT i nie zawiera opłat za przesyłkę ani ceł. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Jeżeli cena Towaru ulegnie zmianie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Kupującego a wysyłką, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o takich zmianach. Kupujący ma wówczas możliwość kontynuowania transakcji lub jej odrzucenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu straty lub koszty. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży Towaru w dowolnym momencie. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie po uzgodnieniu zakupu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania go o tym i zwróceniu (a) kosztu Towaru oraz (b) opłaty za dostawę uiszczonej przez Kupującego. 
 8. Jeżeli cena Towaru ulegnie zmianie po wysyłce do Kupującego, Kupujący NIE jest odpowiedzialny za zapłatę jakiejkolwiek podwyżki, ANI nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w przypadku spadku ceny.
 9. Oferty specjalne, wyprzedaże i promocje zależą od dostępności i obowiązują wyłącznie w reklamowanych okresach.

6. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów nastąpi dopiero po uzgodnieniu zakupu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i dokonaniu przez Kupującego pełnej zapłaty przy użyciu odpowiedniej metody płatności. 
 2. Dostawa Towarów nastąpi dopiero po podaniu prawidłowego adresu dostawy i potwierdzeniu przez Sprzedawcę możliwości dostarczenia Towaru do tego miejsca przeznaczenia. 
 3. Wszystkie Towary zostaną dostarczone w ciągu 28 dni od daty zakupu, jeśli to możliwe. 
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za przyjęcie dostawy Towaru. Jeżeli nie dotrzymają dostawy, są odpowiedzialni za podjęcie odpowiednich działań wybranych przez kuriera w celu odzyskania Towaru. W większości przypadków kurier podejmie jedną lub dwie kolejne próby doręczenia i/lub spróbuje skontaktować się z Kupującym. Następnie Towar zostanie zwrócony Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący chce otrzymać Towar w tym momencie, będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę przed ponowną dostawą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia i otrzymać zwrot pieniędzy w wysokości ceny Towaru (z wyłączeniem kosztów dostawy). 
 5. Tytuł prawny i ryzyko (tj. własność i odpowiedzialność) przechodzą na Kupującego w momencie dostawy Towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, kradzież, uszkodzenia lub opłaty powstałe po dostawie. Może to obejmować: nieodebranie Towaru przez Kupującego; utrata lub kradzież Towaru po dostawie; lub nieokazanie niezbędnego dokumentu tożsamości na żądanie kuriera. GrowersHouse zaleca, aby w miarę możliwości Kupujący odbierał dostawę osobiście. 
 6. Duże i/lub wiele przedmiotów może zostać dostarczonych na palecie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym Kupującego przed dostawą. 
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości dostarczyć Towary w ustalonym lub przewidywanym terminie. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku spóźnionej/nieudanej dostawy. 
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy (lub nie dostarczy) Towaru w terminie 28 dni, o którym mowa w pkt 5.III, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. Kupujący będzie miał wówczas możliwość (a) anulowania zamówienia i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy lub (b) uzgodnienia ze Sprzedawcą późniejszego terminu dostawy.
 9. W rzadkich przypadkach, gdy koszt dostawy różni się od ustalonego przy zakupie, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o tym. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty za dostawę. Należy o tym pamiętać, szczególnie jeśli Twoje Towary są dostarczane poza kontynentalną część Wielkiej Brytanii. 
 10. Jeżeli Towar przybył z widocznymi uszkodzeniami lub brakuje części zamówienia, odbiorca Towaru zobowiązany jest podpisać odbiór Towaru z dodatkową adnotacją: „otrzymano uszkodzony”. Jeżeli Odbiorca (osoba, która przyjmuje i podpisuje Towar przy odbiorze) nie zauważy, że Towar został „otrzymany uszkodzony”, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty związane z niezadowalającym dotarciem Towaru. 

7. NASZE PRODUKTY

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jasne informacje i specyfikacje dotyczące naszych produktów. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera lub urządzeniu wyświetlającym będą dokładne.
 2. Czasami możemy publikować informacje zawierające nieścisłości, błędy typograficzne lub pominięcia. Informacje mogą również stać się nieaktualne. Nie jesteśmy zobowiązani do poprawiania, aktualizowania lub wyjaśniania tych nieścisłości, chyba że jest to wymagane przez prawo. Zastrzegamy sobie jednak prawo do poprawiania ewentualnych błędów i aktualizowania informacji w razie potrzeby. 
 3. Wszelkie niejasności w interpretacji jakichkolwiek informacji lub Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora. 

8. STRONY TRZECIE

 1. Czasami możemy udostępniać łącza do witryn internetowych, produktów, usług lub informacji stron trzecich. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać ze źródeł, które są dokładne i pouczające; jednakże wszelkie linki lub wzmianki w żaden sposób nie stanowią poparcia osób trzecich ani dostarczonych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe, produkty, usługi lub informacje ani za jakiekolwiek straty, koszty, szkody lub dezinformacje poniesione w ich wyniku. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji lub skorzystaniem z porady należy dokładnie sprawdzić strony trzecie. Skargi, pytania i roszczenia związane z jakąkolwiek osobą trzecią należy kierować do danej osoby trzeciej.